Discussie over de verzekeringsdekking

Er kan discussie bestaan over de vraag of een schade al dan niet onder de verzekeringsdekking valt. Het gaat dan om de zogenaamde primaire dekkingsomschrijving.

Jurisprudentie over verzekeringsdekking

Het standaard arrest in dit verband is het zogenaamde ‘Valscherm-arrest’ (HR 9 juni 2006, NJ 2006/326, LJN AV9435). In die zaak was een ongeval gebeurd met een zweeftoestel dat met een lier omhoog was getrokken. De verzekeraar weigerde dekking, omdat op grond van de polis vliegen met een dergelijk liersysteem van dekking was uitgesloten. Het ongeval stond echter los van het gebruik van de lier.
De Hoge Raad oordeelde dat, nu het gaat om de primaire dekkingsomschrijving (en dus niet over een voorwaarde of clausule), de verzekerde geen ‘ontsnappingsmogelijkheid’ had op grond van de redelijkheid en billijkheid. De reden daarvoor is, aldus de Hoge Raad, dat de verzekeraar met de dekkingsomschrijving nu juist de grenzen waarbinnen hij dekking wil verlenen heeft willen omschrijven. Het resultaat in deze zaak was dus dat, ook al had het ongeval niks te maken met het gebruik van de lier, er toch geen dekking was.

In het niet lang daarna gewezen arrest Chubb/Dagenstaed (Hoge Raad 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793 is norm uit het Valscherm-arrest bevestigd en is daaraan toegevoegd dat de verzekeraar de vrijheid heeft om – op een wijze die voor de verzekeringnemer voldoende duidelijk kenbaar is – binnen een samenhangend feitencomplex slechts aan bepaalde feiten of omstandigheden (rechts)gevolgen te verbinden en aan andere niet, dan wel onderscheid te maken tussen gevallen die feitelijk zeer dicht bij elkaar liggen. Het ging in deze zaak om schade in verband met een ontploffing in een opslagtank. In de polis stond dat de schade het “onmiddellijke” gevolg moest zijn van de ontploffing. Verzekeraar Chubb stelde dat niet aan deze voorwaarde was voldaan omdat sprake was van een tussenkomende gebeurtenis, te weten het uitstromen van een vloeibare stof (melasse) uit de opslagtank als gevolg van de ontploffing. Deze uitstroom – en dus niet de ontploffing als zodanig – had de schade tot gevolg gehad. De Hoge Raad honoreerde dit verweer van Chubb.

De les uit het Valscherm-arrest en het arrest Chubb/Dagenstaed is dat het nauw kan luisteren of een voorval al dan niet onder de primaire dekkingsomschrijving valt. Daarbij mag de verzekeraar terugvallen op de precieze bewoordingen van de polis. Indien het voorval daar niet of niet volledig onder valt te scharen, mag de verzekeraar dekking weigeren.