Beslag op de polis

Wanneer een claim is ingesteld tegen de bestuurder, zal de eisende partij erop vertrouwen dat, mocht zijn of haar claim worden toegewezen, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. Dit geldt met name wanneer de bestuurder zelf niet draagkrachtig is. De eiser kan in dat geval de zorg hebben dat de verzekerde som wordt ‘opgesoupeerd’ aan kosten ten koste van de – ten gunste van de eiser komende – schadevergoeding.

Beslag op de polis ten koste van het verweer

In de praktijk gebeurt het steeds vaker dat de eiser (vaak een curator), conservatoir derdenbeslag legt op de aanspraken van de bestuurder onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In dat geval staat het de verzekeraar in beginsel niet vrij om kosten van verweer uit keren. De bestuurder kan dan serieus in zijn verweer worden belemmerd omdat zijn advocaatkosten niet (meer) worden vergoed. Deze patstelling kan worden opgelost door met alle betrokken partijen afspraken te maken over een budget voor het verweer.

Over de wenselijkheid van beslag op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt verschillend gedacht. Het bezwaar dat de bestuurder in zijn verdediging kan worden geschaad is valide. Tegelijkertijd is de verzekering niet alleen bedoeld om kosten verweer te dekken, maar wel degelijk ook om verhaal te bieden aan claimanten. De lijn in de lagere rechtspraak is dat een beslag op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mogelijk is. Zie bijvoorbeeld Rb. Limburg 23 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9164. De Hoge Raad heeft zich hier nog niet over uitgesproken.