Polisuitleg

Wanneer over de polis een verschil van mening bestaat, bijvoorbeeld over de vraag of sprake is van een gedekt evenement, zal de polis moeten worden uitgelegd. Dat gebeurt in beginsel aan de hand van de zogenaamde ‘Haviltex-maatstaf’.

Polisuitleg: meestal naar objectieve maatstaven

De ‘Haviltex’ maatstaf is de algemene maatstaf die geldt voor de uitleg van schriftelijke overeenkomsten. De maatstaf luidt dat bij de uitleg niet enkel gekeken moet worden naar de taalkundige betekenis van de tekst, maar ook naar wat partijen over en weer hebben verklaard en wat zij redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben mogen afleiden.

Over een verzekeringsovereenkomst zal echter dikwijls niet zijn onderhandeld tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. Daarom zal bij polisuitleg een meer ‘objectieve uitleg’ meestal meer voor de hand liggen. Dat betekent dat gekeken moet worden naar de letterlijke bewoordingen, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en mogelijk de bij de polisvoorwaarden behorende toelichting. Dit is bevestigd door de Hoge Raad in het zogenaamde Madoff-arrest van 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1440).

Is wel onderhandeld tussen de verzekerde of diens makelaar en de verzekeraar, dan zal wat in die onderhandelingen over en weer is verklaard wel degelijk een (belangrijke) rol kunnen spelen bij de uitleg van de polis.