Zorgplicht assurantietussenpersoon

Uit vaste jurisprudentie volgt dat de assurantietussenpersoon tegenover de verzekeringnemer de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

De zorgplicht geldt voortdurend

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon geldt niet alleen ten tijde van het afsluiten van de polis, maar ook daarna. Zo zal de assurantietussenpersoon de verzekernemer tijdig opmerkzaam dienen te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben (Hoge Raad 10 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0122). De assurantietussenpersoon dient dus actief en voortdurend de belangen van de verzekernemer te behartigen.

Aansprakelijkheid van de assurantietussenpersoon

Wanneer de verzekeraar niet of niet volledig uitkeert, blijft de verzekerde met schade zitten. Indien deze schade is terug te herleiden tot het niet-voldoen door de assurantietussenpersoon aan zijn zorgplicht, is deze mogelijk schadeplichtig tegenover de verzekerde. Dit kan zich voordoen bij (vrijwel) alle op deze site besproken problemen. Dus bijvoorbeeld als op advies van de assurantietussenpersoon een polis is afgenomen waarvan de dekkingsomschrijving niet goed aansluit op de activiteiten van de verzekerde, wanneer de polis een voorwaarde of clausule bevat waarvan de assurantietussenpersoon wist of behoorde te weten dat daaraan niet werd voldaan, wanneer sprake is van onderverzekering, etc. In al dit soort gevallen is de assurantiepersoon mogelijk schadeplichtig tegenover de verzekernemer.