Wie is gedekt?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zal meestal vrij nauwkeurig bepalen wie onder de dekking vallen. Normaal gesproken zijn dat de volgende personen:

  1. statutaire bestuurders, d.w.z. de personen die formeel door het daartoe bevoegde orgaan binnen de rechtspersoon (meestal de algemene vergadering van aandeelhouders) zijn benoemd als bestuurder en ook als zodanig staan ingeschreven in het Handelsregister;
  2. leden van de raad van commissarissen dan wel de raad van toezicht;
  3. zogenaamde ‘feitelijk leidinggevers’. Dit zijn personen die niet als statutair bestuurder zijn benoemd maar wel feitelijk het beleid van de rechtspersoon bepalen. Deze personen kunnen juist vanwege hun hoedanigheid als feitelijk leidinggever in persoon worden aangesproken en hebben (dus ook) dekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  4. statutaire bestuurders, commissarissen/toezichthouders en feitelijk leidinggevers van groepsmaatschappijen van de verzekeringnemer.