Beroep van verzekeraar op uitsluiting toegestaan

Hugo Bijleveld   juni 21, 2016   Reacties staat uit voor Beroep van verzekeraar op uitsluiting toegestaan

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4487

Deze zaak gaat over een beding in de polis dat de verzekeraar de mogelijkheid geeft om, wanneer niet aan een bepaalde polisvoorwaarde is voldaan, dekking te ontzeggen. De verzekeraar kan al dan niet besluiten om zich te beroepen op het beding. In het onderhavige geval had de verzekeraar dat gedaan. Het hof oordeelt dat de verzekeraar dit in redelijkheid ook mocht doen. Het feit dat de verzekeraar in eerste instantie wel had uitgekeerd (maar daar later op terug is gekomen) doet daar niet aan af.

De zaak draait om een door een werkgever bij Sazas afgesloten een verzuimverzekering die de loondoorbetalingsverplichting jegens arbeidsongeschikte werknemers dekt. Op grond van de polis diende de werkgever de verzekeraar meteen doch uiterlijk binnen 30 dagen in kennis te stellen van het in- of uit dienst treden van werknemers. Gebeurt dat niet op tijd, dan kan dat tot gevolg hebben dat voor nieuwe werknemers geen recht op uitkering bestaat, als de eerste dag van arbeidsongeschiktheid op of voor de wijzigingsdatum ligt, aldus de polis.

Vaststaat dat het ongeval plaatsvond op 16 mei 2013. Bij e-mail van 17 mei 2013 aan haar accountant meldde de werkgever dat zij de werknemer met ingang van 1 mei 2013 op de loonlijst wilde zetten. De accountant meldde de indiensttreding bij Sazas. Bij e-mail van 27 mei 2013 meldde de werkgever aan haar accountant dat de werknemer een ongeluk had gehad en met ingang van week 21 (20 mei 2013) thuis zat. Deze volgorde van gebeurtenissen brengt mee dat de indiensttreding van werknemer, volgens de werkgever op 1 april 2013, niet binnen 30 dagen bij Sazas is gemeld, terwijl het ongeval reeds had plaatsgevonden en de arbeidsongeschiktheid was ingetreden voordat die melding van de indiensttreding werd gedaan.

Voor de vraag of Sazas in redelijkheid dekking mocht weigeren acht het hof de volgende omstandigheden van belang: hoewel de arbeidsovereenkomst volgens de werkgever per 1 april 2013 is aangegaan, wilde zij de werknemer per 1 mei 2013 op de loonlijst zetten; de melding van de indiensttreding van de broer van de werknemer per 1 mei 2013 is wel tijdig gedaan; de arbeidsovereenkomst vermeldt een salaris dat aanzienlijk hoger is dan de loonstaten vermelden; hoewel de melding van de indiensttreding daags na het ongeval is gedaan, is daarbij geen melding gemaakt van dat ongeval; hoewel de werknemer door het ongeval meteen arbeidsongeschikt is geworden, heeft de werkgever gemeld dat de arbeidsongeschiktheid pas inging in week 21 (20 mei 2013); uit de loonstaten blijkt dat het loon over april en mei 2013 eerst op 22 mei 2013 administratief is verwerkt; de werkgever stelt wel, maar onderbouwt niet dat over het loon van april en mei 2013 loonbelasting is afgedragen; het loon is niet uitbetaald, maar wordt volgens de werkgever ‘gespaard’ voor de werknemer.
Gelet op deze omstandigheden kon Sazas zich volgens het hof als redelijk handelend verzekeraar beroepen op de uitsluiting.

Sazas had aanvankelijk uitgekeerd, maar heeft zich later op het standpunt gesteld dat zij niet tot uitkering was gehouden. De werkgever voert aan dat Sazas door zonder voorbehoud te betalen de dekking heeft erkend. De omstandigheid dat Sazas aanvankelijk uitging van de juistheid van de meldingen en tot uitkering overging brengt volgens het hof, ook naar redelijkheid en billijkheid, niet mee dat zij zich niet, nadat was gebleken dat niet aan de voorwaarden was voldaan, alsnog op het standpunt mocht stellen dat zij niet tot dekking was gehouden.