Afwijzing verzekeringsdekking door bestemmingswijziging

Hugo Bijleveld   oktober 11, 2016   Reacties staat uit voor Afwijzing verzekeringsdekking door bestemmingswijziging

Hof Den Haag 19 juli 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:2951

Deze uitspraak gaat over de bestemmingswijziging van een verzekerd object, in dit geval een woning. Zie over dit onderwerp ook het kopje “risicoverzwaring”.

Wat was er gebeurd? Verzekerde had in 2010 bij Delta Lloyd een particuliere opstal- en inboedelverzekering gesloten met betrekking tot de woning en had als bestemming “eigen bewoning” opgegeven. De echtgenote van verzekerde is vanaf 2011 in dezelfde woning een onderneming gestart die zich toelegde op het geven van diverse behandelingen (massages, reiki). Ook was er een ‘wellnes-ruimte’ in de woning ingericht met twee sauna’s, een zonnebank en een darmspoelapparaat. Verzekerde heeft Delta Lloyd niet van de onderneming van zijn echtgenote op de hoogte gesteld.

In 2013 is in de sauna brand ontstaan waardoor de woning en de inboedel ernstig zijn beschadigd. Delta Lloyd weigerde uitkering onder de opstal- en inboedelverzekering omdat verzekerde had nagelaten melding te maken van de onderneming (daartoe was hij op grond van de polisvoorwaarden verplicht).

De rechtbank oordeelde dat, ook al was verzekerde tekortgeschoten in zijn meldingsplicht, Delta Lloyd toch moest uitkeren. Indien de melding wél was gedaan, had dit namelijk niet tot een aanpassing van de polis geleid, aldus de rechtbank.

Het hof beslist echter in het voordeel van Delta Lloyd. Het hof overweegt dat de praktijkruimte een aanmerkelijke omvang had. De aard van de activiteiten waarbij in verschillende ruimten behandelingen worden gegeven en verschillende bezoekers tegelijk aanwezig kunnen zijn, is niet verenigbaar met de bestemming “eigen bewoning.” Het gaat om bedrijfsmatige activiteiten die niet passen bij het karakter van een particuliere verzekering. De praktijkruimte en de activiteiten die daarin plaatsvonden kunnen niet op één lijn worden gesteld met een kantoor aan huis waarin administratieve- of advieswerkzaamheden worden verricht (in welk geval de particuliere verzekering naar verwachting gewoon was voortgezet). De bestemmingswijziging is niet tijdig aan Delta Lloyd doorgegeven. Voldoende aannemelijk is dat Delta Lloyd om die reden de verzekeringen niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben voortgezet. Conclusie: geen dekking.

De les voor de praktijk is dat, wanneer zich een wijziging in de bestemming van het verzekerde object voordoet, dit altijd dient te worden gemeld aan de verzekeraar of de tussenpersoon. En bij twijfel geldt: wél melden.